EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

List do prezydenta Jaśkowiaka ws. dyrektora Arsenału

List do Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka od Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza działającego na terenie Galerii Miejskiej Arsenał wyrażający sprzeciw wobec polityki zarządzania Galerią przez Dyrektora Piotra Bernatowicza.

 


  Poznań, 17.12.2014 r.


Ogólnopolski Związek Zawodowy
Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań

Do: Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 PoznańWyrażamy stanowczy sprzeciw wobec polityki zarządzania Galerią Miejską Arsenał, przyjętej przez jej Dyrektora. Działania utrudniające pracę wybranym pracownikom instytucji prowadzone były już od wielu miesięcy, w ostatnich jednak dniach przybrały alarmujący obrót i wprowadzają dezorganizację w miejscu pracy.

W Galerii Miejskiej Arsenał nie jest przestrzegany Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Samorządowych Instytucji Kultury Miasta Poznania, obowiązują nieaktualne i niejasne regulaminy (Regulamin Organizacyjny z dn. 26.09.2012, Regulamin Pracy i Płacy z dn. 14.12.2011).

Do dzisiaj nie została powołana przez Dyrektora Rada Programowa Galerii, a taki obowiązek nakłada na niego zarówno ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak i Statut Galerii.

Pracownicy nie są uprzedzani o zmianach w programie merytorycznym; nie posiadają wiedzy, jak wyglądać mają szczegółowe działania w przyszłym roku, jak też wiedzy na temat organizacji pracy w całej instytucji. Decyzje zarządcze Dyrektora wprowadzają przeszkody w wykonywaniu pracy, uniemożliwiając działania długofalowe.

W przekonaniu OZZIP polityka wewnętrzna Dyrektora prowadzić ma do zwolnień pracowników należących do związku zawodowego. Ponadto, w naszym przekonaniu, Dyrekcja nie gwarantuje dalszego, prawidłowego funkcjonowania Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

W Galerii Miejskiej Arsenał nie jest przestrzegany Ponadzakładowy Zbiorowy Układ Pracy, który powinien funkcjonować w tym zakładzie pracy, jako że został podpisany (ze strony Miasta przez Prezydenta Ryszarda Grobelnego 9.06.1999 r.) na czas nieokreślony. Nieprzestrzeganie układu pociąga za sobą konkretne i znaczne straty finansowe pracowników Galerii (związane m.in. z zachowywaniem przez pracownika prawa do 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 35 dni w ciągu roku kalendarzowego – art. 30 Układu), którzy z ramienia związku zawodowego domagać się będą wypłaty i wyrównania wszelkich należności płacowych z ostatnich 3 lat.

W Galerii Miejskiej Arsenał na dzień 16.12.2014 nadal obowiązuje Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora z dnia 26.09.2012. Mimo iż pan Piotr Bernatowicz został Dyrektorem Galerii w dniu 16.02.2014, do dnia 16.12.2014 roku nie zmienił Regulaminu Organizacyjnego z dnia 26.09.2012, który nie odzwierciedla stanu rzeczywistego funkcjonowania Galerii. W ten sposób pan Piotr Bernatowicz zaniedbuje obowiązek, nałożony na niego jako dyrektora instytucji kultury, przez Ustawę z dn. 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 13, p. 3 oraz paragraf 6 Statutu Galerii Miejskiej Arsenał. Funkcją Regulaminu Organizacyjnego jest określenie organizacji wewnętrznej instytucji kultury, określenie struktury organizacyjnej i podziału zadań, jakie obowiązują w instytucji. Brak aktualnego, odzwierciedlającego rzeczywistą strukturę organizacyjną i podział zadań regulaminu – jest przesłanką pozwalającą stwierdzić, że zarządzanie Galerią Miejską Arsenał przez Piotra Bernatowicza jest niewłaściwe, oznacza zaniedbywanie obowiązków dyrektora i lekceważenie pracowników, którzy nie mogą mieć jasnej wiedzy na temat organizacji pracy w instytucji. Komentarz do Regulaminu Organizacyjnego z dn. 26.09.2012 zawiera załącznik nr 1.

Dyrektor 9 grudnia 2014 r. zmienił na czas od 9 do 31 grudnia 2014 r. zakres obowiązków jednej z kuratorek należącej do OZZIP, polecając jej nowe obowiązki – związane z promocją Galerii, ignorując fakt, że pracowniczka ta na dzień dzisiejszy i do końca roku zaangażowana jest w trzy projekty kuratorsko-redaktorskie, o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych.

W praktyce dwie kuratorki należące do ww. związku zawodowego, pracujące nad projektami o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych, mają do końca roku kontynuować koordynację kulminacyjnych działań i dokonać rozliczenia jednego z projektów ministerialnych, przy częściowej nieobecności (spowodowanej urlopem od 9 do 23 grudnia) Dyrektora Galerii i w trudnej sytuacji odsunięcia od projektów i rozliczenia trzeciej kuratorki.

Ponadto, od dnia 1.02.2015 r. Dyrektor planuje zmianę stanowiska pracy ww. pracowniczce na stanowisko specjalisty ds. promocji. Tymczasem, ww. pracowniczka ma według przyjętych planów na rok 2015 realizować stworzone przez nią osobiście projekty wystawiennicze (o łącznej wartości, zatwierdzonej przez Urząd Miasta Poznania – 38.000,00 zł), zaakceptowane wcześniej przez Dyrektora. Są to szeroko zakrojone projekty, realizowane we współpracy z innymi podmiotami (m.in. z fundacją FAST FORWARD), która to współpraca została już przez ww. pracowniczkę osobiście nawiązana i potwierdzona (m.in. projektami złożonymi w Urzędzie Miasta przez fundację). Ponadto, Galeria Arsenał złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski do projektów, w których ww. pracowniczka pełni rolę redaktorki (Magazyn Punkt 2015, całościowy budżet projektu – 43.000,00 zł) i koordynatorki wystawy (Biennale Fotografii 2015 o całościowym budżecie 254.500,00 zł). W takich okolicznościach zmiana jej stanowiska kłóci się z przyjętymi planami działań merytorycznych na rok następny. Zaproponowana zmiana stanowiska w żadnym razie nie uwzględnia problemu, czy i w jaki sposób pracowniczka miałaby pracować zarówno na stanowisku specjalisty ds. promocji i jednocześnie kuratora, który odpowiada za organizowanie i merytoryczne przygotowywanie wystaw oraz magazynu Punkt.

Wypowiedzenie umowy ww. pracowniczce łączy się z generalnymi zmianami dotychczasowej organizacji pracy na terenie zakładu, co powinno zostać wcześniej uwzględnione w odpowiednich regulaminach.

Dyrektor wydał zarządzenie (nr 5/2014 z 11.06.2014), w którym m.in. z góry określa, iż (pkt 5) „Przy sporządzaniu umów, które dotyczą wykładów, prelekcji, spotkań dyskusyjnych i debat należy wprowadzić zapisy określające przewidywany czas trwania danego wydarzenia. W przypadku wykładu, prelekcji czy prezentacji jest to 45 minut. W przypadku spotkania dyskusyjnego, debaty – 90 minut. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem Galerii czas trwania spotkania dyskusyjnego lub debaty można będzie przedłużyć do 120 minut”. Tego typu ograniczenia wpływają na obniżanie wizerunku i jakości prowadzonych działań, wprowadzając przeszkody w ich odbiorze. Wskutek wydanego zarządzenia, kuratorki zmuszone są np. przerywać prowadzone działanie edukacyjne, które jak dotąd odbywały się w godzinach popołudniowych, dopasowanych do odbiorców, i prosić gości zaangażowanych w dyskusje, jak i prowadzących, o jak najszybsze opuszczenie budynku. Powyższe działanie jest przykładem biurokracji, która ignoruje dobro odbiorców galerii.

Dyrektor złożył do Komisji OZZIP pismo, z którego wynika decyzja o odsunięciu jednej z kuratorek należących do ww. związku od realizacji dwóch zatwierdzonych na przyszły rok projektów, które są autorstwa tejże kuratorki. Odnośnie pozostałych projektów autorstwa kuratorek należących do ww. związku – Dyrektor usunął z ostatecznego planu wystaw na 2015 rok, bez żadnej informacji zwrotnej, zaproponowane przez ww. kuratorki projekty wystawiennicze (wszystkie poza jednym), mimo że wcześniej zostały one przyjęte przez Dyrektora.

Dyrektor do dzisiaj nie powołał Rady Programowej Galerii, co jest jego obowiązkiem zgodnie ze Statutem Galerii, jak i Ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej z dn. 25.10.1991 roku.

Zdaniem Komisji w Arsenale występuje nierówne traktowanie w zatrudnieniu pracowników, ze względu na ich przynależność związkową. Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza postrzega to jako efekt tego, że osoby reprezentujące naszą organizację związkową w konkursie na Dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał nie poparły (podobnie jak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) kandydatury Piotra Bernatowicza na to stanowisko. Obecny Dyrektor Arsenału wygrał konkurs w nadal niewyjaśnionych okolicznościach, o czym świadczy fakt, że komentarze do protokołu pokonkursowego członkiń związku, które brały udział w obradach i głosowaniu komisji, nie zostały opublikowane przez Urząd Miasta Poznania (co jest niezgodne z regulaminem konkursu przyjętym przez Prezydenta Poznania), a Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta do dzisiaj nie odpowiedział na pismo, w którym członkinie związku zwracają się o wyjaśnienie tej cenzury i zamieszczenie komentarzy (zał. nr. 2)

Komisja zwraca się zatem z prośbą o ponowne rozpatrzenie okoliczności konkursu na dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał oraz odpowiedź na pismo dotyczące braku komentarzy przy protokole z ostatniego posiedzenia konkursowego.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Inicjatywa Pracownicza


Do wiadomości

Piotr Bernatowicz
Dyrektor Galerii Miejskiej w Poznaniu

Antoni Szczuciński
Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki

Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady Miasta Poznania


Załącznik nr 1

Do szczególnych błędów Regulaminu Organizacyjnego z dn. 26.09.2012 należą:

- określenie stanowiska pracy w Dziale Księgowym: zapis o nazwie stanowiska i o określeniu zadań w aktualnie obowiązującej umowie o pracę z pracownikiem tego działu nie odpowiada zapisom Regulaminu Organizacyjnego. Nie istnieje stanowisko Specjalista ds. płac, widniejące w regulaminie. Zmieniona została również struktura organizacyjna Działu Kadr i Obsługi, bowiem stanowisko Specjalisty ds. kadr zostało połączone ze stanowiskiem Specjalisty ds. płac – tym samym zmianie uległa organizacja obu działów – tj. Księgowego oraz Kadr i Obsługi, co również nie ma odzwierciedlenia w regulaminie.

- określenie stanowisk pracy w Dziale Programowym, zapisy o nazwie stanowisk i o określeniu zadań w aktualnie obowiązujących umowach o pracę z pracownikami tego działu nie odpowiadają zapisom Regulaminu Organizacyjnego. W Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o specjalistach ds. wydawnictw i wystaw, specjaliście ds. promocji i edukacji, specjaliście ds. digitalizacji i archiwizacji – nikt w Galerii Miejskiej Arsenał nie pracuje na takim stanowisku. Ponadto zostało stworzone nowe stanowisko specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego również Regulamin Organizacyjny nie uwzględnia.

Zarządzanie instytucją kultury, jaką jest Galeria Miejska Arsenał, wymaga od dyrektora wywiązywania się z podjętych zobowiązań, jakie nakładają na niego odpowiednie zapisy ustaw, Statut Galerii Miejskiej Arsenał czy Kodeks Pracy. W Arsenale istnieje sytuacja, w której pracownicy Galerii, ale i jej Organizator, który opiniuje Regulamin Organizacyjny – nie mają przez długi czas jasno określonych warunków organizacji wewnętrznej instytucji.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.